renewable energy targets

Mål för förnybar energi formar vår väg mot hållbarhet

Under de senaste åren har det funnits ett växande intresse för förnybara energikällor som ett sätt att tackla klimatförändringarna och säkerställa en hållbar framtid. Regeringar och organisationer runt om i världen har satt upp ambitiösa mål för införandet av förnybar energi för att minska beroendet av ändliga fossila bränslen.

Förnybar energi är ryggraden i energiomställningen och en hållbar klimatlösning. Utbyggnaden av förnybar energi är en av de viktigaste faktorerna för att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen under 1,5 °C.

Den senaste tidens geopolitiska och klimatrelaterade utveckling accentuerar behovet av åtgärder för att öka ambitionen för utbyggnad av förnybar energi för att uppnå klimatmål, öka energisäkerheten och förbättra överkomligheten, samt för att säkerställa universell tillgång till tillförlitlig och prisvärd energi.

Mål för förnybar energi innebär vanligtvis en procentandel av den totala energiproduktionen som bör komma från förnybara källor inom en viss tidsram. EU strävade efter att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 %, öka andelen förnybar energi med minst 20 % av förbrukningen och uppnå energibesparingar på 20 % eller mer till 2022. Målet överträffades med en andel på 22 % av brutto slutlig energiförbrukning från förnybara källor. De nya målen är att sätta 32 % av energiförbrukningen från förnybara källor och bli en klimatneutral kontinent senast 2030.

Dessa mål är avgörande för att driva investeringar och innovation inom sektorn för förnybar energi. De hjälper också till att ge säkerhet för företag, regeringar och konsumenter om den framtida inriktningen för energiproduktion och -konsumtion.

Att veta att energisektorn står för mer än 75 % av EU:s utsläpp av växthusgaser är därför en ökning av andelen förnybar energi i de olika sektorerna av ekonomin en viktig byggsten för att nå EU:s energi- och klimatmål.

Som ett djupgående företag inom förnybar energi är TESUP förbundit sig att uppnå detta mål: att finnas i varje hushåll. Framtiden för förnybar energi är ljus och växande. Vi tillverkar varor för att avsevärt öka effektiviteten och kostnadseffektiviteten i förnybara energisystem. Genom fortsatta investeringar och innovation kan vi säkerställa att förnybar energi blir en stöttepelare i den globala energimixen och hjälper till att skapa en mer hållbar och rättvis värld.