cop15

COP15: Partskonferensen i konventionen om biologisk mångfald

Den 15:e partskonferensen (COP15) till konventionen om biologisk mångfald (CBD), som hölls i Montreal, Kanada, har resulterat i ett nytt globalt avtal för natur och människor. Detta avtal, känt som Kunming-deklarationen, antogs av alla 196 parter i CBD och anger en ny vision för att skydda och bevara naturen, samtidigt som det tillgodoser behoven hos människor och samhällen.Kunmingdeklarationen erkänner det akuta behovet av att ta itu med den pågående förlusten av biologisk mångfald och den eskalerande klimatkrisen. Den erkänner att naturen är avgörande för människors välbefinnande och att den fortsatta förlusten av biologisk mångfald undergräver ekosystemens förmåga att tillhandahålla viktiga tjänster, såsom ren luft och vatten, mat och medicin.


Deklarationen anger ett nytt ramverk för handling, som inkluderar en uppsättning ambitiösa mål och mål för att skydda och bevara naturen, samt åtgärder för att ta itu med de bakomliggande drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald. Det efterlyser också större investeringar i bevarande- och restaureringsinsatser, samt ansträngningar för att stärka lokalsamhällenas och ursprungsbefolkningens deltagande i bevarandeinsatser.


En av nyckelaspekterna i Kunmingdeklarationen är betoningen på höga ambitioner. Detta innebär att nationer måste fortsätta att driva på för ambitiösa mål och mål för att effektivt skydda och bevara naturen. Detta är särskilt viktigt med tanke på det nuvarande tillståndet på planeten, som står inför en aldrig tidigare skådad förlust av biologisk mångfald och en eskalerande klimatkris.


En annan viktig aspekt av deklarationen är fokus på leverans. Det innebär att avtalet måste omsättas i handling på plats för att få ett verkligt genomslag. Detta kommer att kräva samarbete och samarbete mellan regeringar, organisationer och individer på alla nivåer. Deklarationen kräver också att ökade ekonomiska resurser mobiliseras för att stödja bevarandeinsatser, med ett erkännande av den viktiga roll som den privata sektorn och det civila samhället kan spela i detta avseende.
Storbritannien och andra nationer i FN måste spela en nyckelroll i denna ansträngning genom att arbeta tillsammans för att uppfylla de åtaganden som gjordes vid COP15. Detta kommer att involvera ett brett utbud av åtgärder, inklusive implementering av policyer och förordningar som skyddar naturen, investeringar i bevarande- och restaureringsprojekt och ökad medvetenhet om vikten av biologisk mångfald.


Deklarationen lyfter också fram behovet av transformativ förändring, vilket innebär att det inte bara handlar om att skydda och bevara naturen utan också om att förändra vårt sätt att leva och göra affärer. Detta kräver en förändring av policyer, institutioner och system för att integrera biologisk mångfald och ekosystemtjänster i beslutsfattande. Det innebär också att engagera sig med lokala samhällen och ursprungsbefolkningar som nyckelpartner, att erkänna deras kunskap och rättigheter.


Kunming-deklarationen är en historisk överenskommelse som anger en ny vision för att skydda och bevara naturen, samtidigt som den tillgodoser behoven hos människor och samhällen. Det är en uppmaning till handling för alla nationer att arbeta tillsammans för att skydda och bevara jordens biologiska mångfald, och det är ett viktigt steg framåt i strävan att möta vår tids trängande miljöutmaningar.